Розділи

 • Тосенко О.М.

  Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

       Дидактичне моделювання технології навчання з дисципліни «Теорія електричних кіл»

  Нові освітні стандарти передбачають скорочення кількості аудиторних годин і збільшення часу для самостійної роботи. Введенню практики модульно-кредитної (або рейтингової) технології навчання студентів з дисципліни «Теорія електричних кіл» передувала підготовча робота зі структурування матеріалу, визначенню обсягу і трудомісткості всіх навчальних завдань, по розробці шкали бальності і критеріїв оцінки та їх методологічного обґрунтування. Серед існуючих спеціалізованих електронних систем, що дозволила забезпечити різні варіанти організації самостійної роботи в навчальному процесі, найбільш затребуваною стала система  MOODLE. Од­ним із найважливіших питань впровадження цієї системи є питання дидактич­ного моделювання навчального процесу, зокрема питання  навчально-методичного забезпечення процесу навчання, створення від­повідної бази навчально-методичних комплек­сів та дистанційних курсів.

  На кафедрі «Інформаційні технології» у системи MOODLE для вивчення дисципліни "Теорія електричних кіл" розміщені наступні ресурси:

  - теоретичний матеріал:  навчальні посібники, відеолекції, слайди-лекції;

  - контрольні завдання: розрахунково-графічні завдання, курсові роботи, контрольні роботи,  методичні вказівки до лабораторних робіт з використанням моделюючих комп’ютерних програм;

  - матеріал для рубіжного і підсумкового контролю: тестові завдання, екзаменаційні питання.

  Така кількість ресурсів дозволяє сформувати траєкторії навчання. Система  MOODLE дозволила викладачеві створювати електронні ресурси для вивчення дисципліни; забезпечувати індивідуальний доступ до цих ресурсів великій кількості користувачів; контролювати й оцінювати процес навчання.

  Дидактичне моделювання - це певна іде­алізація реального навчального процесу, що складається із сукупності визначених компо­нентів, взаємозв'язаних у певному порядку.  

  Система MOODLE надає викладачеві також широкі можливості щодо управління порядком і процедурою оцінювання активності студента в процесі навчання. Згідно до рейтингової системи оцінки успішності студентів з дисципліни «Теорія електричних кіл»   загальна сума балів дорівнює 100. Зі стобальної шкали автоматично отримуються відповідні оцінки навчальних досягнень за виконані види робіт за встановленою рейтинговою шкалою.

  Дистанційний навчальний курс «Теорія електричних кіл» використовує Internet-технології й методики навчання, комп’ютерні системи тестування, технології дистанційного навчання й успішно використовується для підтримки форм навчання для різних схем організації навчального процесу на кафедрі «Інформаційні технології».